قصت ظفايرها ودريت


غير متصل
#1
[font=&quot]قصت ظفايرها ودريت[/font]
[font=&quot]البارحة جاني خبر[/font]
[font=&quot]ادري لبست خاتم عقيق[/font]
[font=&quot]وتقرا لها كتاب عتيق[/font]
[font=&quot]كتاب واظنه شعر[/font]
[font=&quot]واعد انا حجار الطريق[/font]
[font=&quot]اللي يودي لبيتها[/font]
[font=&quot]اعرفها زين وانا ماشفتها ولا جيتها[/font]

[font=&quot]قابلتها صدفة على شفاه الصحاب[/font]
[font=&quot]بسمة امل حسيتها وهمسة عذاب[/font]
[font=&quot]نجمة بعيد وصلها فوق السحاب[/font]
[font=&quot]بسمة امل حسيتها وهمسة عذاب[/font]
[font=&quot]صارت هي الخبر الجديد[/font]
[font=&quot]وعلومها همي الوحيد [/font]
[font=&quot]وش هم لو كانت بعيد[/font]
[font=&quot]غصب علي حبيتها [/font]
[font=&quot]اعرفها زين وانا ماشفتها ولا جيتها[/font]

[font=&quot]حبيبتي ياحلم .. ياللي اعرفك اسم [/font]
[font=&quot]وجه تصوره الحروف واتخيله[/font]
[font=&quot]شي احس انه قريب مااوصله[/font]
[font=&quot]انت اللي اعرفه زين[/font]
[font=&quot]واللي اجهله[/font]
[font=&quot]حبيبتي ياحلم .. حبيبتي وياليتها[/font]
[font=&quot]اعرفها زين وانا ماشفتها ولا جيتها[/font]
 
أعلى